Nieuws -

Gemeente 's-Hertogenbosch overstag?

Eerder schreven wij over het behoorlijk aantal bezwaar- en beroepsprocedures dat ons kantoor heeft lopen tegen de Gemeente ’s-Hertogenbosch (hierna: de “Gemeente”) over het (niet) verstrekken van bijzondere bijstand voor de (volledige) kosten van bewindvoering. Er lijkt inmiddels een nieuwe wind te waaien bij de Gemeente. Voordat ik daar verder op inga, lijkt het me goed een kort chronologisch overzicht te schetsen van het beleid van de Gemeente over de afgelopen jaren.

2016
Bij de invoering van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 (geldend van 01-01-2016 t/m 28-08-2018) heeft de Gemeente bepaald dat bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering (met terugwerkende kracht) kan worden aangevraagd tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.[1]

25 september 2021
Na jarenlang bovengenoemd beleid te hebben gehanteerd, heeft de Gemeente bij invoering van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 II (geldend van 25-09-2021 t/m 13-10-2021) bepaald dat bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering niet zomaar meer met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Vanaf dat moment had voor de kosten van bewindvoering te gelden dat de kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag ingediend is, niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, tenzij aan bepaalde voorwaarden was voldaan.[2]

14 oktober 2021
In de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2021 III (geldend van 14-10-2021 t/m 26-12-2022) heeft de Gemeente het beleid verder aangescherpt en bepaald dat bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering eigenlijk niet meer met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd.[3] Alleen de kosten die zijn opgekomen óp en ná de datum van de aanvraag van de bijzondere bijstand kwamen vanaf dat moment voor vergoeding vanuit bijzondere bijstand in aanmerking. In de praktijk kwam dit beleid erop neer dat er geen bijzondere bijstand meer kon worden verkregen voor de intakekosten en voor de maandelijkse kosten in de aanvangsperiode. Vanaf dat moment is het bezwaarprocedures gaan regenen bij de Gemeente, onder andere vanuit ons kantoor.

In al deze bezwaarprocedures hield de Gemeente vast aan haar strenge beleid, zelfs toen de adviescommissie voor bezwaarschriften de Gemeente adviseerde om een door ons kantoor ingediend bezwaar gegrond te verklaren (lees hierover meer in deze blog). Ten aanzien van de ongegrond verklaarde bezwaren hebben wij beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze procedures lopen op dit moment nog.

27 december 2022
Inmiddels heeft de Gemeente nieuw beleid gepubliceerd dat in werking is getreden per 27 december 2022. In de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2021 III is nu bepaald dat de kosten van bewindvoering in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand, wanneer de aanvraag voor deze kosten is gedaan binnen twee maanden na de datum van de uitspraak door de rechter. Met de bijstandsverlening wordt dan aangesloten bij de ingangsdatum van de bewindvoering. Voor aanvragen die later dan twee maanden na de uitspraak worden gedaan, telt de eerste dag van de maand van aanvraag als ingangsdatum.

De Gemeente lijkt hiermee tegemoet te komen aan de (praktische) bezwaren die bij alle bewindvoerders met cliënten in de gemeente ’s-Hertogenbosch naar voren kwamen. Wat ons betreft een stap in de goede richting, nu een termijn van twee maanden veel realistischer is. Wij zijn benieuwd of de Gemeente in alle lopende bezwaar- en beroepsprocedures vasthoudt aan het standpunt dat die betreffende aanvragen terecht zijn afgewezen óf dat ook in die dossiers de termijn van twee maanden (alsnog) wordt gehanteerd. Uiteraard houden wij jullie hiervan op de hoogte via onze blogs.

Twee kanttekeningen:

1) Het beleid dat vanaf 14 oktober 2021 niet langer met terugwerkende kracht bijzondere bijstand kon worden aangevraagd, gold enkel voor de kosten van bewindvoering en curatele. Tijdens dat beleid was het nog wel mogelijk om tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin de kosten waren gemaakt bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van mentorschap. Dit onderscheid is in de huidige Beleidsregels Bijzondere bijstand 2021 III verdwenen. Ook voor de kosten van mentorschap geldt dus thans een aanvraagtermijn van twee maanden.

2) Op 16 september 2020 heeft de Gemeente een Algemeen Belangbesluit genomen, waarin zij heeft bepaald bewindvoering in eigen beheer te gaan aanbieden. Samengevat, kwam dat besluit erop neer dat de Gemeente zelf bewindvoerders in dienst had genomen en niet langer bijzondere bijstand verstrekte voor de kosten van bewindvoering voor andere/particuliere bewindvoerders. Met het Algemeen Belangbesluit werden alle andere/particuliere bewindvoerders in de regio                        ’s-Hertogenbosch dus buiten spel gezet.

Onder andere ons kantoor heeft destijds (namens Sepio Bewindvoering) beroep aangetekend tegen het Algemeen Belangbesluit. Bij uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 14 oktober 2021 is dat beroep gegrond verklaard, waardoor de Gemeente alle andere/particuliere bewindvoerders niet langer mag uitsluiten en weer bijzondere bijstand dient te verstrekken voor de kosten van bewindvoering. Het valt ons op dat het strenge beleid van de Gemeente dat niet meer met terugwerkende kracht bijzondere bijstand kon worden aangevraagd precies is ingegaan op de dag dat het Algemeen Belangbesluit door de Rechtbank Rotterdam werd vernietigd.

[1] Artikel 3 lid 2 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016.

[2] Artikel 3 lid 3 juncto 15a Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 II.

[3] Artikel 3 lid 3 juncto 15 lid 1 sub c Beleidsregels Bijzondere bijstand 2021 III.

Geschreven door:

mr. M.N.G. Brok

Advocaat