Algemene Voorwaarden

Regio Advocatuur

Artikel 1 – Identiteit en definitie opdrachtgever
1. Regio Advocatuur: de onderneming Regio Advocatuur V.O.F. die tot doel heeft het beoefenen van de advocatuur gevestigd te Waalwijk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 87205149, hierna te noemen “RA”.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan RA de opdracht (heeft) verstrekt tot het verrichten van juridische diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle opdrachtbevestigingen van en overeenkomsten met RA.
2. Een opdracht aan/overeenkomst met RA wordt verstrekt aan/gesloten met RA en niet met een medewerker van RA. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn de medewerkers van RA nooit persoonlijk gebonden.
3. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van de partijen en/of personen die door RA worden ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht, waaronder in ieder geval begrepen de medewerkers van RA. De bepalingen van deze algemene voorwaarden moeten dan ook worden aangemerkt als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
1. RA werkt op basis van een uurtarief.
2. Eventuele (extra) kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten, worden een-op-een doorbelast.
3. RA factureert de verrichtte werkzaamheden in principe één keer per maand achteraf. Het staat RA vrij om eerder te factureren of om met een voorschotfactuur te werken.
4. De betalingstermijn van een factuur bedraagt 14 dagen. Indien een factuur niet tijdig en/of niet volledig wordt voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. Verrekening en/of opschorting van enig door Opdrachtgever verschuldigd bedrag is uitgesloten.
6. Betalingen door of namens Opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, dan tot de vervallen rente en vervolgens tot mindering op de langst openstaande factuur.

Artikel 4 – Beperking aansprakelijkheid
RA heeft een (beroeps)aansprakelijkheids-verzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van RA is altijd beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval door de verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van RA.

Artikel 5 – Klachtenregeling en Derdengelden
1. RA heeft een klachtenregeling die te raadplegen is via www.regioadvocatuur.nl. Deze klachtenregeling is van toepassing op alle onverhoopte klachten van Opdrachtgever. RA is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
2. RA heeft geen Stichting Beheer Derdengelden

Artikel 6 – Overige bepalingen
1. Opdrachtgever is verplicht RA tijdig van alle benodigde informatie te voorzien welke van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht.
2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en verplichtingen tussen RA en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alle onverhoopte geschillen tussen RA en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en scheppen geen precedent voor de toekomst.
5. RA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In een dergelijk geval zullen RA en Opdrachtgever in alle redelijkheid gebonden zijn aan regels en/of bepalingen die zoveel mogelijk dezelfde (economische) strekking, inhoud en doel hebben als de regels en/of bepalingen die zij vervangt.

Wilt u bijstand van een advocaat? M.n. voor de regio's Breda, Den Bosch, Waalwijk en Tilburg bent u bij ons aan het goede adres.